Data Scientist

(English below)

Ben jij geïnteresseerd in de praktische toepassingen van AI? Word jij enthousiast van het optimaliseren en implementeren van de juiste machine learning modellen bij het vraagstuk wat je voorgeschoteld krijgt? Heb jij de vaardigheden en ambitie om zówel bezig te zijn met de complexe wiskunde achter voorspelmodellen, als mee te denken met de klant om zijn probleemstelling te definiëren. Dan is een rol als data scientist bij Bright Cape echt iets voor jou! Binnen onze multidisciplinaire teams ben je constant bezig om processen te optimaliseren door middel van de nieuwste data toepassingen en technieken. Zodoende creëer je waarde voor zowel onze klanten als voor onze interne producten.

Bij Bright Cape streven we ernaar om de uitdagingen van onze klanten aan te gaan in het volledige data science spectrum. Enkele onderwerpen waar onze data scientists het afgelopen jaar aan hebben gewerkt, zijn:

 • Gebruik van machine learning-algoritmes bij predictive maintenance;
 • Forecasting modellen om de optimale prijs en voorraden te voorspellen;
 • Het ontwikkelen van een controle kanaal en een aansluitend dashboard om financiële processen inzichtelijk te maken;
 • Automatische klantscreening door het combineren van interne en externe databronnen;
 • Process Mining.

We hebben open vacatures voor zowel ons kantoor in Eindhoven als ons kantoor in Amsterdam, dus kies de locatie die jou het beste uitkomt!

Wat je gaat doen:

 • Uiteenlopende klanten meenemen in hun datareis en digitale transformatie;
 • Samen met de domeinexperts van de klant het probleem tot op de bodem uitzoeken om zo tot de beste oplossing te komen;
 • Werkende data science oplossingen bouwen in plaats van rapportages opleveren;
 • Algoritmes toepassen op praktische problemen om zo waarde te creëren en processen te optimaliseren;
 • Het onderzoeken en implementeren van cutting edge machine learning algoritmes;
 • Samenwerken met collega’s om productie-ready algoritmes te coderen, te trainen, en uit te rollen;
 • Een training geven om de ontwikkelde data science oplossing over te dragen aan de eindgebruikers;
 • Helpen om de richting te bepalen van machine learning & artificial intelligence binnen Bright Cape.

Waar we naar op zoek zijn:

 • Een afgeronde technische WO-opleiding, bij voorkeur Data Science, Wiskunde, Natuurkunde, Econometrie, of een gerelateerd vakgebied;
 • Programmeerervaring in één of meerdere scripting talen: Python, R;
 • Kennis van Artificial Intelligence, (un)supervised learning, en/of computer vision;
 • Ervaring met Git en versiebeheer;
 • Kennis van de wiskunde achter machine learning modellen en ook het vermogen om deze complexe zaken op een eenvoudige manier uit te leggen;
 • Een ondernemer met een commerciële instelling;
 • Projectmanagement skills;
 • Iemand die snel nieuwe processen en complexe onderwerpen eigen maakt;
 • Gedrevenheid om meer te leren.

Pre:

 • Ervaring met querying talen zoals SQL;
 • Ervaring met de cloud (Microsoft Azure, AWS);
 • Ervaring met het in productie brengen en onderhouden van data science oplossingen;
 • Kennis van Process Mining.

Wij bieden

 • Een ondernemende omgeving waarin je wordt gehoord;
 • Vrijheid om te doen waar je van houdt;
 • Een innovatieve omgeving. We gebruiken data science om veel domeinen opnieuw te bekijken en vorm te geven;
 • De mogelijkheid om te blijven leren;
 • Geweldige collega's en een jong dynamisch team;
 • Jaarlijkse ski-reis (waar we tot aftellen vanaf het moment dat we terugkomen).

Neem contact met ons op

Uitdaging aanvaard? We ontmoeten je graag! Klik rechts op solliciteren (apply) en laat je motivatie en CV achter. We nemen spoedig contact met je op!

Wie we zijn?

Gemotiveerd, toegewijd en enthousiast over wat je doet? Heb jij een datagedreven mindset en wil je dit in de praktijk brengen in een energiek en daadkrachtig team? Stop met zoeken, want we hebben een match. Wie we zijn? Bright Cape is een klein & big data adviesbureau gevestigd in Eindhoven & Amsterdam met een Europees bereik. Extract, Embed, Educate is wat we doen. Haal waarde uit de gegevens van onze klanten, integreer (door Bright Cape gepatenteerde) oplossingen in de processen en het bestuur van onze klanten en leer ze vertrouwd te raken met data-analyse en onze oplossingen.

Kort gezegd: we helpen bedrijven hun omzet te verhogen, hun kosten te verlagen en hun procesefficiëntie te verhogen door middel van Data Analytics & Science, Data Driven Experiences (DDEX) en Process Mining. Daarnaast werken we constant aan diverse indrukwekkende Europese innovatieprojecten die hebben geleid tot verschillende innovatieve producten.

De medewerkers van Bright Cape zijn zeer divers, maar delen hun enthousiasme voor nieuwe kansen en een positieve manier van denken. We waarderen ook onze teamuitjes, ‘VrijMiBo's’, kerstfeest, familiedag en vooral onze jaarlijkse ski-reis.

Contactpersoon: Jochem Hilberink
Email: j.hilberink@brightcape.nl

ENGLISH

Are you interested in the practical applications of AI? Do you get enthusiastic about optimizing and implementing the right machine learning models for the issue you are presented with? Do you have the skills and ambition to deal with the complex mathematics behind prediction models, as well as to think along with the customer to define his problem? Then is a role as data scientist at Bright Cape really something for you! Within our multidisciplinary teams, you are constantly working on optimizing processes by means of the latest data applications and techniques. In this way, you create value for both our customers and our internal products.

At Bright Cape, we strive to meet our client’s challenges across the full data science spectrum. Some of the topics our data scientists have been working on over the past year include:

 •  Use of machine learning algorithms for predictive maintenance
 • Building forecasting models to predict the optimal price and stocks
 • Developing a control channel and an accompanying dashboard to provide insight into financial processes
 • Automatic customer screening by combining internal and external data sources
 • Process mining

We have open vacancies for both our Eindhoven office and our Amsterdam office, so choose the location that suits you best!

What you are going to do:

 • Guide a diverse group of customers on their data journey and in their digital transformation;
 • Together with the customer’s domain experts get to the bottom of the problem in order to arrive at the best solution;
 • Build working data science solutions instead of delivering reports;
 • Apply algorithms to practical problems to create value and optimize processes;
 • Researching and implementing cutting edge machine learning algorithms;
 • Collaborate with colleagues to code, train, and deploy production-ready algorithms;
 • Provide training to transfer the developed data science solution to the end-users;
 • Help to determine the direction of machine learning and artificial intelligence within Bright Cape

What we are looking for:

 • Completed technical academic degree, preferably Data Science, Mathematics, Physics, Econometrics, or a related field;
 • Programming experience in one or more scripting languages: e.g. Python, R;
 • Knowledge of artificial intelligence, (un)supervised learning, and/or computer vision;
 • Experience with Git and version control;
 • Knowledge of the mathematics behind machine learning models and also the ability to explain these complex matters in a simple way;
 • An entrepreneur with a commercial attitude;
 • Project management skills;
 • Someone who quickly masters new processes and complex subjects;
 • Drive to learn more

It is a bonus if you have:

 • Experience with querying languages like SQL;
 • Experience with cloud computing (Microsoft Azure, AWS);
 • Experience with deploying and maintaining data science solutions in production
 • Knowledge of process mining

We offer

 • An entrepreneurial environment in which you are heard;
 • Freedom to do what you love;
 • An innovative environment. We use data science to rethink and reshape many domains;
 • The opportunity to keep learning;
 • Great colleagues and a young and dynamic team;
 • Annual ski-trip (that we count down to from the moment we get back)

Contact us

Challenge accepted? We would like to meet you! Please click on apply on the right and leave your motivation and CV. We will contact you soon!

Who we are?

Motivated, dedicated, and enthusiastic about what you do? Do you have a data-driven mindset and want to put this into practice in an energetic and vigorous team? Stop searching, because we have a match. Who we are? Bright Cape is a small & big data consultancy firm located in Eindhoven & Amsterdam with a European reach. Extract, Embed, Educate is what we do. Extract value out of our customer’s data, Embed (Bright Cape proprietary) solutions into our customer’s processes & governance, and Educate them to get familiar with data analytics and our solutions.

Bottom line: We help companies increasing their revenue, diminishing their costs, and increasing their process efficiency through Data Analytics & Science, Data-Driven Experiences (DDEX), and Process Mining. Besides, we are constantly working on various astonishing Europe-wide innovation projects which have led to several innovative products.

Bright Cape employees are very diverse but share their excitement for new opportunities and a positive way of thinking. We also greatly value our quarterly team outings, monthly ‘VrijMiBo’s’, Christmas party, family day, and most of all our yearly ski trip.
 

Contact person: Jochem Hilberink
Email: j.hilberink@brightcape.nl

 

 

Actions