EmailTwitterFacebookLinkedIn

Data Scientist

Als data scientist bij Bright Cape opereer je in de voorhoede van innovatie. We zijn constant op zoek naar nieuwe toepassingen en technieken die ons helpen data te vertalen om betekenis en waarde te creëren voor onze producten en klanten. Je opereert binnen onze multidisciplinaire teams of geeft onze klanten het beste advies en toepassingen van data science. Je zult niet alleen zijn op deze reis. Bright Cape heeft veel data-analisten of wetenschappers, waarmee je gaat samenwerken en die bereid zijn om over je ideeën te brainstormen.

Bij Bright Cape streven we ernaar de uitdagingen van onze klanten aan te gaan in het hele spectrum van data science. Om enkele van de onderwerpen op te sommen waaraan onze data scientist het afgelopen jaar hebben gewerkt:

 • Process Mining
 • Gebruik van Machine Learning-algoritmen bij predictive maintenance
 • Text mining en sentiment analyse om sociale netwerken te analyseren
 • Ontwikkeling van voorspellende prijsmodellen
 • Gebruik van clustering / niet-gecontroleerde classificatiemodellen om belangrijke consumentengroepen te identificeren
 • Kwantificering van de impact van marketingcampagnes met behulp van econometrische methoden

We hebben vacatures open in ons kantoor in Amsterdam en Eindhoven, dus kies degene die jou het beste uitkomt!

Jij bent

 • Een ondernemer met een commerciële instelling
 • Een kritische en snelle denker
 • Innovatief en creatief
 • Gedreven om meer te leren

Jij hebt

 • De kracht om complexe zaken op een eenvoudige manier uit te leggen
 • Ervaring met het vertalen van complexe data naar zinvolle inzichten
 • Ruime ervaring met een scripttaal zoals R / Python
 • Een achtergrond in Data Science / Wiskunde / Econometrie of een gerelateerd vakgebied

Voorkeur (maar niet verplicht):

 • Ervaring met algemene talen zoals Java / C # / C ++
 • Kennis van het opvragen van talen zoals SQL en databasesoftware, zoals SAP / SAS
 • Kennis van tools zoals Process Mining

Wij bieden

 • Een ondernemende omgeving waarin je wordt gehoord
 • Vrijheid om te doen waar je van houdt
 • Een innovatieve omgeving. We gebruiken datawetenschap om veel domeinen opnieuw te bekijken en vorm te geven
 • De mogelijkheid om te blijven leren
 • Geweldige collega's en een jong dynamisch team
 • Jaarlijkse skireis (die we aftellen tot het moment dat we terugkomen)

Neem contact met ons op

Uitdaging aanvaard? We ontmoeten je graag! Klik rechts op solliciteren en laat je motivatie en CV achter. We nemen spoedig contact met je op!

Wie we zijn?

Gemotiveerd, toegewijd en enthousiast over wat je doet? Heb jij een datagedreven mindset en wil je dit in de praktijk brengen in een energiek en daadkrachtig team? Stop met zoeken, want we hebben een match. Wie we zijn? Bright Cape is een klein & big data adviesbureau gevestigd in Eindhoven & Amsterdam met een Europees bereik. Extract, Embed, Educate is wat we doen. Haal waarde uit de gegevens van onze klanten, integreer (door Bright Cape gepatenteerde) oplossingen in de processen en het bestuur van onze klanten en leer ze vertrouwd te raken met data-analyse en onze oplossingen.

Kort gezegd: we helpen bedrijven hun omzet te verhogen, hun kosten te verlagen en hun procesefficiëntie te verhogen door middel van Data Analytics & Science, Data Driven Experiences (DDEX) en Process Mining. Daarnaast werken we constant aan diverse indrukwekkende Europese innovatieprojecten die hebben geleid tot verschillende innovatieve producten.

De medewerkers van Bright Cape zijn zeer divers, maar delen hun enthousiasme voor nieuwe kansen en een positieve manier van denken. We waarderen ook onze teamuitjes, ‘VrijMiBo's’, kerstfeest, familiedag en vooral onze jaarlijkse ski-reis.

Contactpersoon: Jochem Hilberink
Email: j.hilberink@brightcape.nl

 

ENGLISH

The job

As a data scientist at Bright Cape, you will be operating at the forefront of innovation. We are constantly on the lookout for new applications and techniques that help us translate data to create meaning and value for our products and clients. You will operate within our multi-disciplinary teams or provide our clients with the best advice and applications of data science. You won’t be alone in this journey. Bright Cape has many data analysts or scientists that you will be collaborating with and that are up for brainstorming your ideas.

At Bright Cape, we strive to take on our customer's challenges across the whole spectrum of data science. To list some of the subjects our data scientists have been working on over the last year:

 • Process Mining
 • Use of Machine Learning algorithms in predictive maintenance
 • Text mining and sentiment analysis to analyze social networks
 • Development of predictive pricing models
 • Use of clustering/unsupervised classification models to identify key consumer groups
 • Quantifying the impact of marketing campaigns using econometric methods

We have positions open in our Amsterdam and Eindhoven office, so pick the one that’s most convenient to you!

You are

 • An entrepreneur with a commercial mindset
 • A critical, and a quick thinker
 • Innovative and creative
 • Driven to learn more

You have

 • The power to explain complex matters in a simple way
 • Experience in translating complex data to meaningful insights
 • Extensive experience with a scripting language like R/Python
 • A background in Data Science / Mathematics / Econometrics or a related field

Preferred (but not required):

 • Experience with general-purpose languages like Java/C#/C++
 • Knowledge of querying languages like SQL and database software, like SAP/SAS
 • Knowledge of tools such as Process Mining

We offer

 • An entrepreneurial environment where you’ll be heard>
 • Freedom in doing what you love
 • An innovative environment. We’re using data science to rethink and reshape many domains
 • The possibility to keep learning
 • Amazing colleagues and a young dynamic team
 • Yearly ski trip (that we count down to the moment we get back)

Contact us

Challenge accepted? We would like to meet you! Please click on apply on the right and leave your motivation and CV. We will contact you soon!

Who we are?

Motivated, dedicated, and enthusiastic about what you do? Do you have a data-driven mindset and want to put this into practice in an energetic and vigorous team? Stop searching, because we have a match. Who we are? Bright Cape is a small & big data consultancy firm located in Eindhoven & Amsterdam with a European reach. Extract, Embed, Educate is what we do. Extract value out of our customer’s data, Embed (Bright Cape proprietary) solutions into our customer’s processes & governance, and Educate them to get familiar with data analytics and our solutions.

Bottom line: We help companies increasing their revenue, diminishing their costs, and increasing their process efficiency through Data Analytics & Science, Data-Driven Experiences (DDEX), and Process Mining. Besides, we are constantly working on various astonishing Europe-wide innovation projects which have led to several innovative products.

Bright Cape employees are very diverse but share their excitement for new opportunities and a positive way of thinking. We also greatly value our quarterly team outings, monthly ‘VrijMiBo’s’, Christmas party, family day, and most of all our yearly ski trip.
 

Contact person: Jochem Hilberink
Email: j.hilberink@brightcape.nl

 

 

Actions