Data-Driven Experience Consultant

(English below)

Heb jij de afgelopen jaren gewerkt op het gebied van UX, CX of Service Design met een sterke nadruk op Data Analytics en ben je toe aan de volgende stap in je carrière? Heb je je altijd al afgevraagd hoe je data, onderzoek en ontwerp beter kunt combineren? Dat hebben wij ook. In de afgelopen jaren hebben we nieuwe methodologieën ontwikkeld die op onderzoek en gegevens gebaseerd inzicht in ervaringen bieden, zodat we zinvolle interacties voor onze klanten mogelijk kunnen maken. Als ervaren DDEX Consultant werk je aan spannende projecten voor klanten, geef je vorm aan nieuwe ontwikkelingen, leid je innovatieve projecten en deel je kennis met het team. Jouw ideeën en input worden bij Bright Cape in de praktijk gebracht.

Jij bent

 • Gedreven om mensen te begrijpen en te helpen
 • Een ondernemersgeest
 • Een geweldige communicator
 • Niet bang om initiatief te nemen
 • Een kritische en snelle denker
 • Innovatief en creatief
 • Gedreven om meer te leren

Jij hebt

 • Kennis gelijk aan 3+ jaar werkervaring in UX, CX, Interaction Design of aanverwante vakgebieden
 • Ervaring in het werken met alle aspecten van de gebruikersgerichte ontwerpcyclus
 • Ervaring met het maken van informatie-architecturen / wireframing / prototyping
 • Brede ervaring in het gebruik van UX-onderzoeksmethodieken
 •  Kennis van web- en mobiele ontwerpprincipes
 • Sterke statistische vaardigheden
 • Hands-on ervaring met Adobe, Sketch, UXpin, Axure
 • Oog voor strategie. Jij kunt onze klanten advies geven over de beste methodologieën voor hun uitdagingen
 • Ervaring in het werken voor een bureau of adviesbureau (pré)
 • Ervaring met het werken met R of Python (pré)
 •  Kennis over data science (pré)
 • Een master diploma in Human Technology Interaction, Data science, Cognitive Psychology, Human Factors & Engineering, Industrial Design of vergelijkbare tracks
 • Vaardigheid in het spreken van Nederlands op professioneel niveau

Wij bieden

 • Een ondernemersomgeving waarin je wordt gehoord
 •  Autonomie om te doen waar je van houdt
 • Werken aan interessante en uitdagende opdrachten
 •  Een innovatieve omgeving. We heroverwegen en vormen het veld van Experience Design
 • Goede arbeidsomstandigheden
 •  Geweldige collega's
 • Jaarlijkse ski-reis (die we aftellen tot het moment dat we terugkomen)

Gemotiveerd, toegewijd en enthousiast over wat je doet? Heb jij een datagedreven mindset en wil je dit in de praktijk brengen in een energiek en daadkrachtig team? Stop met zoeken, want we hebben een match.

Neem contact met ons op

Uitdaging aanvaard? Benieuwd naar meer over DDEX? We ontmoeten je graag! Klik op solliciteren en laat je motivatie en CV achter. We nemen spoedig contact met u op.

Wie we zijn?

Bright Cape is een klein & big data adviesbureau gevestigd in Eindhoven & Amsterdam met een Europees bereik. Extract, Embed, Educate is wat we doen. Haal waarde uit de gegevens van onze klanten, integreer (door Bright Cape gepatenteerde) oplossingen in de processen en het bestuur van onze klanten en leer ze vertrouwd te raken met data-analyse en onze oplossingen.

Kort gezegd: we helpen bedrijven hun omzet te verhogen, hun kosten te verlagen en hun procesefficiëntie te verhogen door middel van Data Analytics & Science, Data Driven Experiences (DDEX) en Process Mining. Daarnaast werken we constant aan diverse indrukwekkende Europese innovatieprojecten die hebben geleid tot verschillende innovatieve producten.

De medewerkers van Bright Cape zijn zeer divers, maar delen hun enthousiasme voor nieuwe kansen en een positieve manier van denken. We waarderen ook onze teamuitjes, ‘VrijMiBo's’, kerstfeest, familiedag en vooral onze jaarlijkse ski-reis.

Contactpersoon: Lindsey van der Lans
Email: l.vanderlans@brightcape.nl

ENGLISH

Have you worked in the area of UX, CX or Service Design with a strong emphasis on Data Analytics for the past couple of years, and are you ready for the next step in your career? Have you always wondered how to better combine data, research and design? So have we. Over the past years, we’ve developed new methodologies that provide research and data-based insight into experiences so that we can enable meaningful interactions for our clients. As an experienced DDEX Consultant you will work on exciting projects for clients, shape new developments, lead innovative projects and share knowledge with the team. Your ideas and input will be put into practice at Bright Cape.

You are

 • Driven to understand and help people
 • An entrepreneur mindset
 • A great communicator
 • Not afraid to take initiative
 • A critical, and a quick thinker
 • Innovative and creative
 • Driven to learn more

You have

 • Knowledge equal to 3+ years of working experience in UX, CX , Interaction Design or related fields
 • Experience in working all aspects of the user-centered design cycle
 • Experience with creating Information architectures/wireframing/ prototyping
 • Broad experience in using UX research methodologies
 • Knowledge of web and mobile design principles
 • Strong statistical skills
 • Hands-on experience with Adobe, Sketch, UXpin, Axure
 • An eye for strategy. You can give our clients advice on the best methodologies for their challenges
 • Experience in working for an agency or consultancy (Preferred)
 • Experience working with R or Python (Preferred)
 • Knowledge of data science (Preferred)
 • A Master degree in Human-Technology Interaction, Data Science, Cognitive Psychology, Human Factors & Engineering, Industrial Design or comparable tracks
 • Proficiency in speaking Dutch on a professional level

We offer

 • An entrepreneurial environment where you’ll be heard
 • Autonomy in doing what you love
 • Working on interesting and challenging assignments
 • An innovative environment. We’re rethinking and shaping the field of Experience Design
 • Good working conditions
 • Amazing colleagues
 • Yearly ski trip (that we count down to the moment we get back)

Motivated, dedicated, and enthusiastic about what you do? Do you have a data-driven mindset and want to put this into practice in an energetic and vigorous team? Stop searching, because we have a match.

Contact us

Challenge accepted? Curious to learn more about DDEX? We would like to meet you! Please click on apply and leave us your motivation and CV. We will contact you soon.

Who we are?

Bright Cape is a  data consultancy firm located in Eindhoven & Amsterdam with a European reach. Extract, Embed, Educate is what we do. Extract value out of our customer’s data, Embed (Bright Cape proprietary) solutions into our customer’s processes & governance, and Educate them to get familiar with data analytics and our solutions.

Bottom line: We help companies increasing their revenue, diminishing their costs, and increasing their process efficiency through Data Analytics & Science, Data-Driven Experiences (DDEX), and Process Mining. Besides, we are constantly working on various astonishing Europe-wide innovation projects which have led to several innovative products.

Bright Cape employees are very diverse but share their excitement for new opportunities and a positive way of thinking. We also greatly value our quarterly team outings, monthly ‘VrijMiBo’s’, Christmas party, family day, and most of all our yearly ski trip.

Contact person: Lindsey van der Lans
Email: l.vanderlans@brightcape.nl

Actions